WhatsApp Image 2020-06-28 at 3.46.59 PM_

Meet Our Team

Kinjalk Sharma

Kinjalk Sharma

DSC_0174%20(1)_edited.jpg

Prabhav Tripathi

Screenshot 2021-03-29 at 2.52.18 PM.png

Krishna Kapil Rastogi

Screenshot 2021-06-27 at 10.47.26 PM.png

Abhiram Krishna Shukla

WhatsApp Image 2021-04-05 at 5.07.10 AM.

Unnati Hirwani

IMG_20201211_223323.jpg

Neelansh Agarwal

image1.jpeg

Tashwin Bhasin

WhatsApp Image 2021-04-04 at 8.20.05 PM.

Ameya Gupta

WhatsApp Image 2020-06-28 at 3.50.12 PM.

Devanshi Singh

WhatsApp Image 2021-03-28 at 10.07.20 PM

Kritin Bhasin

IMG_1716.jpg

Aryaman Sethi

WhatsApp Image 2021-04-05 at 12.00.12 AM

Suyash Shukla

WhatsApp Image 2021-04-04 at 1.58.34 AM.

Vinayak Tandon

WhatsApp Image 2020-07-01 at 1.03.41 PM.

Aadi Simrat Singh

WhatsApp Image 2021-03-30 at 12.34.35 AM

Rajvee Arora

WhatsApp Image 2021-04-05 at 5.06.16 PM.

Yash Bhargava